Långsiktig skatterådgivning och skatteoptimering

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Committed from start to finish

For Advice, an engagement doesn’t end when we propose solutions. We’ll happily undertake to implement the measures and structures we’ve proposed, and are on the case, hand in hand with the client, all the way to the finishing line. And we resolve any problems that crop up as we go along together.

All the tax support your company needs

When you’re running your own business, managing and developing it takes up all of your time. But as an independent business owner, you’re part of the group that has most to earn from a well thought out, long-term tax strategy. That’s where Advice comes in.

Long-term partnerships

We customise our proposals in line with every individual client’s starting points – we don’t offer readymade products or solutions. We seek to build long-term relationships and always weigh up both the short-term benefits and the long-term effects of different potential courses of action before we present our proposals.

Advice erbjuder långsiktig skatterådgivning och skatteoptimering, både för företaget och för dess ägare. Våra kunder driver oftast fåmansföretag (ägarledda aktiebolag) och den skattestrategi vi föreslår ska gynna såväl bolaget som den enskilda ägaren.

Skatterådgivning på kort och lång sikt kräver mer än bara kunskap om skattesystemet och gällande regler. Våra förslag till skattestrategi och skatteplanering måste även bygga på en förståelse för kundens situation, individuella önskemål och riskprofil.

Begreppet skatteplanering har för många en negativ klang och kopplas ofta till skattefusk och skattebrott. Skatteplanering behöver dock inte vara något olagligt eller omoraliskt – vanligtvis syftar det till att inom lagens bestämmelser planera för att inte betala en onödigt hög skatt samt att beräkna den förväntade skatten för att den inte ska komma som en överraskning. Advice erbjuder en genomgång av kundens totala skattesituation i syfte att föreslå en effektiv skattestrategi för företaget och dess delägare. Syftet är att göra rätt för sig utan att drabbas av en onödigt hög skattebörda.

Kunden kan vara ett företag, en privatperson eller en kombination av båda, där privatpersonen är ägare till ett eller flera företag. Inom Advice skräddarsyr vi våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Då vi eftersträvar långsiktiga relationer väger vi alltid in såväl kortsiktiga vinster som långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

I stort sett alla Advice projekt inleds med ett förutsättningslöst möte, där kunden presenterar en situation som hen söker en lösning till. Advice utreder därefter om det finns potential till förbättringar och identifierar potentiella skatterisker eller möjligheter.

Inom Advice släpper vi inte ärendet när vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit. Orsaken är att det inte sällan under resans gång framkommer nya omständigheter som man bör ta hänsyn till.

Behöver du hjälp med skatteoptimering? Kontakta oss!

Scroll to Top